voorwaarden veiling

Veilingreglement geldig in het jaar 2023.  

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle kopers en verkopers.  De nederlandstalige versie is bindend, alle vertalingen zijn louter informatief.

 

1.      Inschrijving en selectie: 

 

Als veilingorganisatie maken we een selectie en beoordelen de paarden op basis van:

·       hun afstamming  

·       hun kwaliteiten als sportpaard of fokdier 

·       hun medische gezondheid 

·       de verwachtingen in de handel, de verkoopbaarheid op onze veiling.

 

De selectie tot de veiling verloopt in drie fases.  Door in te schrijven verbindt de verkoper er zich toe, het paard aan te bieden voor de drie fases van de selectie, en op de veiling, voor zover het paard na elke fase aanvaard blijft door de veilingorganisatie.

·       Bij het aanmelden voor de selectie betaalt de verkoper 200 euro inschrijvingsgeld + BTW. 
De aanmelding is met het paspoort van het paard, de afstamming, de eigen prestaties, de prestaties aanverwanten, foto's en filmmateriaal, schofthoogte, de kleur, en alle nuttige informatie betreffende het paard, en de gegevens van de verkoper.
De verkoper geeft het minimumbedrag voor verkoop op.  Dit wordt niet gepubliceerd.  

·       Voorleggen van de volledige medische keuring, zoals door de veilingorganisatie vereist.  Medische goedkeuring is een voorwaarde om kunnen deel te nemen aan de veiling.  Medische goedkeuring is ook een vereiste voor opname in de collectieve verzekering. Hiervoor is voor de verzekering een medisch verslag vereist van maximaal een maand oud bij aanvang van de verzekering.  Is het medisch verslag gebruikt voor de medische selectie ouder dan een maand, volstaat het de dierenarts te laten bevestigen dat de medische toestand onveranderd is gebleven.  De dierenarts bevestigt met de datum en handtekening op het originele medische verslag.  Het formulier voor de medische keuring is op de website te vinden.  

·       Voorstelling van het paard aan de afgevaardigde van De veiligorganisatie.  Er wordt getracht in het land van de verkoper een mooie locatie te vinden op maximum honderd kilometer van de stal van het paard.  De afgevaardigde van De veiligorganisatie bepaalt de plaats, dag en uur. 

Bij de inschrijving en voor de selecties worden kopies aanvaard.  Voor aanvang van de veiling moeten alle originele documenten op het secretariaat zijn.  Bij online veilingen moeten de originele documenten getoond worden bij de voorstelling van het paard aan de afgevaardigde van De veiligorganisatie.  Het niet of niet tijdig bezorgen van de originelen staat gelijk met het paard niet aanbieden op de veiling. 

 

Van de aanvaarde paarden wordt door de verkoper foto's en filmmateriaal aangeleverd voor publicatie op de veilingwebsite.  De veiligorganisatie mag zelf op elk moment foto’s en filmmateriaal maken voor gebruik op de website, en beslissen welk ze publiceert.  

 

De aanvaarde paarden worden in de online catalogus opgenomen in een willekeurige volgorde. 

 

De veiligorganisatie sluit een collectieve verzekering af voor alle aanvaarde paarden voor sterfte, humane euthanasie, diefstal & koliek.  Elk paard is gedurende 8 weken voor 20.000 euro verzekerd, aanvangend een week voor de veiling.  De collectieve polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn van toepassing.  De kosten voor deze verzekering worden door de verkoper aan de organisator betaald voor aanvang van deze verzekering.  

 

2.      De veiling, commissie en veilingkosten: 

 

De wetgeving betreffende openbare veilingen is van toepassing.  Dit houdt onder meer in: 

·       De veiling verloopt onder leiding en/of toezicht van een notaris (of deurwaarder).  

·       De paarden zijn vooraf te bezichtigen.  Bijgevolg wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de paarden. 

·       De biedingen verlopen bij opbod, met verhogingen zoals verder vermeld.  

·       De verkoper kan tot net voor het paard toegewezen wordt beslissen de verkoop stop te zetten.  Eens toegewezen is de verkoop definitief. 

·       Tot het ogenblik dat de toewijzing definitief wordt of de verkoop wordt stopgezet, blijft elke bieder verbonden door zijn bod.  

·       Wie tijdens een openbare veiling een geldig bod doet wordt geacht dit bod te kunnen handhaven en de gevolgen van de koop te kunnen dragen. 

·       De koper koopt de goederen zoals ze zijn, zonder garantie en recht op herroeping. 

·       De verantwoordelijkheid gaat over op de koper bij het toewijzen, het genot bekomt de koper vanaf de levering.  

 

De verkoper laat de paarden bezichtigen: 

·       Bij fysieke veilingen startend vanaf 18 u of later:  in de stallen nabij de veilinghal op de dag van de veiling vanaf 14 uur tot twee uur voor aanvang van de veiling. 

·       Bij fysieke veilingen startend om 15 u:  in de stallen nabij de veilinghal op de dag van de veiling vanaf 10 uur tot 13 uur. 

·       Bij online veilingen op het staladres gedurende twee opeenvolgende zaterdagen van 14 tot 18 uur, zijnde de twee laatste zaterdagen voorafgaand aan de start van de online veiling.  Het staladres wordt op de website van de veiligorganisatie vermeld.

 

Al de paarden worden op de veiling ingezet aan 7.500 euro.  Is er geen interesse voor het paard voor een bedrag van 7.500 euro wordt in de eerste oproeping niet verkocht. 
Wanneer in de eerste oproeping niet verkocht is, of het hoogste bod is lager dan het vooropgestelde minimumbedrag mag de verkoper het paard dezelfde dag een tweede maal voorstellen na alle paarden een eerste maal voorgesteld zijn.  Dit kan enkel op fysieke veilingen.  Het inzetbedrag bij deze tweede voorstelling is minimum 5.000 euro, maar nooit lager dan het hoogste bod in de eerste oproeping.  De bieders van de eerste oproeping zijn immers aan hun bod gehouden tot het paard toegewezen wordt, of tot het paard uit de verkoop teruggetrokken wordt. 

 

De biedingen verhogen met de volgende bedragen per uitgebracht bod:

·       Tot 25.000 € is de verhoging 500 € per bod.

·       Tussen 25.000 € en 50.000 € is de verhoging 1.000 € per bod.

·       Tussen 50.000 € en 100.000 € is de verhoging 2.500 € per bod.

·       Tussen 100.000 € en 250.000 € is de verhoging 5.000 € per bod.

·       Boven 250.000 € is de verhoging 10.000 € per bod.

De veilingmeester kan hiervan afwijken. 

 

De biedingen zijn altijd zonder BTW.  De bedrag van toewijzing is onderhevig aan de btw regelgeving indien de verkoper BTW plichtig is. 

 

Het paard wordt toegewezen aan de hoogste bieder.  Is toewijzing aan de hoogste bieder niet mogelijk, wordt aan de tweede hoogste bieder toegewezen.  Bij betwisting of onduidelijkheid wordt niet toegewezen, maar wordt het bieden onmiddellijk hernomen.  De notaris (of deurwaarder) treedt hier op als bemiddelaar en bepaalt vanaf welk bedrag de biedingen hernomen worden.

 

De verkoper staat volgende commissie af aan de veilingorganisatie, te rekenen op het bedrag van toewijzing:

·       4% commissie bij fysieke veilingen, en 2% bij online veilingen.  De commissie is onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

De koper betaalt 10% veilingkosten op het bedrag van toewijzing.  De veilingkosten zijn onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

De verkoper kan tijdens de veiling beslissen toch te laten toewijzen voor een bedrag lager dan het gewenste minimumbedrag, of niet toe te wijzen wanneer het gewenste minimumbedrag wel bereikt is.

·       Wordt een paard niet verkocht voor het vooropgestelde minimumbedrag is de verkoper geen commissie verschuldigd.

·       Indien het gewenste minimumbedrag of hoger geboden is en de verkoper trekt het paard toch nog terug uit de verkoop is de verkoper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de commissie die hijzelf normaal zou verschuldigd geweest zijn, verhoogd met het bedrag dat de koper normaal zou betaald hebben aan veilingkosten.  Deze schadevergoeding kan nooit lager zijn dan vijfduizend euro (5.000 €).

Het inschrijvingsgeld, de commissie, de veilingkosten en de schadevergoeding zijn verschuldigd aan de organisatie.  Deze bedragen zijn onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

3.      Varia

 

Vanaf toewijzing van het paard tot het ophalen draagt de verkoper zorg voor het paard als een goed huisvader.

 

Alle biedingen en betalingen gebeuren enkel in Euro.  Alle geldelijke bedragen, zowel van de koper als de verkoper, zijn onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing, of bij het terugtrekken uit de veiling of de verkoop.

 

Op de afrekening zal steeds BTW in rekening gebracht worden, behalve op het bedrag van toewijzing als de verkoper niet BTW-plichtig is.  In geval van export is dit een voorlopige aanrekening tot zekerheid van dit bedrag.  In geval van export van het paard zal de koper binnen 3 maanden na de veiling bij de organisatie een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het definitief in rekening brengen van de BTW. 

 

Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden. 

 

De informatie betreffende de paarden is enkel bedoeld een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven.  De organisatie is bij de omschrijving van een kavel afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie.  De organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en / of (online) catalogus.  

 

De organisatie is geen partij bij de koop-/verkooprelatie van het te koop aangeboden paard.  De organisatie treedt op als veilingdienst en als tussenpersoon tussen verkoper en de koper van het paard.  Het organiseren, de voorbereiding en de uitvoering van de veiling worden uitsluitend door de organisatie bepaald.  Dit betekent onder andere dat de organisatie de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer paarden niet te veilen of, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. 

 

De koper komt bij de verkoper het paard ophalen, uiterlijk binnen twee weken na de toewijzing, nadat hij de volledige betaling gedaan heeft op de derdenrekening van de opvolgende notaris (of deurwaarder).  De organisatie verwittigt de koper en de verkoper dat het paard kan opgehaald worden.  De koper deelt twee dagen vooraf de dag en het uur mee dat hij het paard zal ophalen.  Indien het paard tijdens deze twee weken niet opgehaald wordt mag de verkoper aan de koper een stalgeld van 25 € per dag aanrekenen vanaf de 15de dag na de veiling.  

Veulens moeten minstens 120 dagen oud zijn voor ze de moeder mogen verlaten.  Is een veulen op de dag van de veiling jonger dan 120 dagen, neemt de periode voor ophalen aanvang op de dag dat het veulen de leeftijd van 120 dagen bereikt.  

De betaling door de koper moet in alle gevallen toekomen op de derdenrekening van de opvolgende notaris (of deurwaarder) binnen twee weken na de toewijzing.  Bij laattijdige betaling rekent de organisatie 25 euro per dag vertraging aan, met een minimum van 500 euro.  

 

Indien de organisatie binnen twee maand na de veiling geen betaling bekomt van de koper is de verkoper vrij om een procedure tot invordering te starten tegenover de koper, of kan hij de organisatie vragen de verkoop teniet te doen wegens niet betaling.  

De kosten verbonden aan de invorderingsprocedure zijn ten laste van de koper voor zover ze door de verkoper terugvorderbaar zijn.  Deze kosten worden in eerste instantie gedragen door de verkoper.  Kan via deze invorderingsprocedure geen betaling bekomen worden, vraagt hij de organisatie om de koop teniet te doen.  Wordt de verkoop teniet gedaan, en is de verkoper geen commissie verschuldigd aan de organisatie.  

Wanneer de verkoop teniet wordt gedaan wegens niet betaling zonder een invorderingsprocedure gestart is, blijft de verkoper commissie verschuldigd, behalve in geval van faling of vastgesteld onvermogen van de koper.  

 

Het teniet doen van een verkoop of koop wordt vastgesteld door de betrokken notaris (of deurwaarder) van de veiling, en meldt dit in een bijkomend veilingverslag.  De vraag tot teniet doen van een verkoop of koop wordt gesteld aan de organisatie.  

 

Het deelnemen aan de selecties en de veiling zijn volledig op verantwoordelijkheid van de verkoper.  Hij verklaart voor schade aan derden een geldige aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben.  In geval van schade, van welke aard dan ook, zal hij in elk geval de organisatie vrijwaren voor alle schadebedragen hoger dan het inschrijvingsgeld. 

 

Gezondheidscertificaat: 

 

De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht.  De verkoper zorgt op zijn kosten dat het gezondheidscertificaat aanwezig is voor het vervoer naar en van de veilingplaats.  

Voor het ophalen van het paard vraagt de koper aan de verkoper om te zorgen voor het gezondheidscertificaat indien een gezondheidscertificaat nodig is. Dit is op kosten van de koper.  

 

Wanneer geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden deelt de eigenaar dit mee aan de organisatie, en de reden ervan op een verslag van de dierenarts die het gezondheidsattest weigert af te leveren. 

 

Indien voor deelname aan een fysieke veiling geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden, wordt het paard op de eerstvolgende veiling van de organisatie aangeboden.  Op de veiling wordt melding gemaakt dat het betreffende paard niet aanwezig is. 

Indien effectieve veiling niet mogelijk is binnen honderd dagen na de originele veilingdatum, hetzij dat er nog geen gezondheidsattest kan afgeleverd worden of dat de organisatie geen andere fysieke of online veiling organiseert, wordt het aanzien als overmacht en is de verkoper geen schadevergoeding verschuldigd. 

 

Indien voor de levering geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden binnen honderd dagen na de veiling kan de koper vragen de koop teniet te doen wegens niet levering van het paard.  De normale commissie verschuldigd door de verkoper blijft behouden. 

 

De verkoper kan geen extra stalkosten aanrekenen indien de vertraging in levering veroorzaakt is door het niet bekomen van het nodige gezondheidsatttest voor het paard

 

Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop.  Enkel de rechtbanken die bevoegd zijn op de plaats van de maatschappelijke zetel van de veilingorganisatie zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 

 

www.DressageHorse.Auction en www.JumpingHorse.Auction zijn de namen van een websites en veilingen van Dressage Horse Auction bv, Kerkgate 7, 9700 Mater, België, ondernemingsnummer 0783.814.537. 

 

De koper en verkoper bevestigen door deel te nemen aan de veiling dat zij de veilingvoorwaarden geraadpleegd hebben, kennen en aanvaarden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie