VEILINGREGLEMENT GELDIG IN HET JAAR 2024.

Veilingreglement geldig in het jaar 2024. 

 

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle kopers en alle verkopers.  De Nederlandstalige versie is bindend, alle vertalingen zijn louter informatief.

 

De koper en verkoper bevestigen door deel te nemen aan de veiling dat zij de veilingvoorwaarden geraadpleegd hebben, kennen en aanvaarden. 

 

Dressage Horse Auction BV is organisator van life en online veilingen voor dressuur- en jumpingpaarden, in samenwerking met een notaris of deurwaarder die ondermeer zal toezien op het correcte verloop van de veilingen en de paarden zal toewijzen. 

Bij life veilingen kan vanuit de zaal en op afstand geboden worden. 

Bij online veilingen kan enkel online geboden worden. 

De veilingen worden georganiseerd met behulp van de veilingwebsite www.dressagehorse.auction.

 

Kopers:

Kopers dienen zich vooraf aan te melden op de website en hun identiteit kenbaar te maken, alvorens zij online biedingen kunnen doen bij life of online veilingen. 

Bij life biedingen in de roepzaal wordt de identiteit van de hoogste bieder nagegaan door de notaris of deurwaarder. 

 

Verkopers:

De verkopers maken hun identiteit bekend bij het aanmelden van het paard. 

 

De Veilingen:

Wij organiseren veilingen voor paarden in twee sportrichtingen, namelijk dressuur en jumping. 

Om de leeftijd van een paard te bepalen wordt aanvaard dat elk paard op 1 januari een jaar ouder wordt, dus een paard geboren op 20 mei 2025 wordt op 1 januari 2026 één jaar. 

De volgende paarden kunnen we opnemen in onze veilingen:

Veulens die minimum drie maand oud zijn bij aanvang van de biedingen, en gefokt zijn in de dressuur- of jumpingrichting.

Jonge paarden en paarden die tot de sportrichting dressuur of jumping behoren. 

Die onze selectieprocedure doorstaan hebben.

 

Inschrijving en selectie:

Als veilingorganisatie maken we een selectie en beoordelen de paarden op basis van:

 • hun afstamming 
 • hun kwaliteiten als sportpaard of fokdier
 • hun gezondheid
 • de verwachtingen in onze veiling. 

 

De selectie tot de veiling verloopt in vier fases.  Door in te schrijven verbindt de verkoper er zich toe, het paard aan te bieden voor alle fases van de selectie, en daarna op de veiling, voor zover het paard na elke fase aanvaard blijft door de veilingorganisatie.  De veilingorganisatie geeft nooit de reden waarom een paard niet geselecteerd wordt, ook niet aan de verkoper, ook niet aan derden. 

-Inschrijving en eerste selectie:

Bij de inschrijving voor de selectie betaalt de verkoper 200 euro inschrijvingsgeld + BTW.  De inschrijving is met kopie van het paspoort van het paard, de afstamming, de eigen prestaties, de prestaties aanverwanten, foto's en filmmateriaal, schofthoogte, de kleur, sportrichting, en alle nuttige informatie betreffende het paard. 

De verkoper geeft het minimumbedrag voor verkoop op.  Dit bedrag wordt niet gepubliceerd. 

Tevens bezorgt de verkoper en zijn gegevens, kopie van zijn eigen identiteitsdocument, in voorkomend geval de gepubliceerde statuten van de vennootschap en het identiteitsdocument van de bestuurder. 

De organisatie selecteert de eerste maal. 

-Tweede beoordeling:

Na een eerste selectie op basis van de bij de inschrijving geleverde informatie geeft de veilingorganisatie de voorkeur bij de verkoper op afspraak ter plaatse te gaan om het paard te beoordelen.  Dit kan op initiatief van de veilingorganisatie vervangen worden door foto en filmmateriaal door de verkoper aan te leveren.  Een reden om niet ter plaatse te gaan kan de afstand tussen de veilingorganisatie en de verkoper zijn. 

-Medische keuring:

Wanneer het paard tot dan een positief traject aflegt wordt de volledige medische keuring zoals gevraagd. 

Een medische keuring met een verslag van maximum twee weken voor de inschrijving is een voorwaarde om kunnen deel te nemen aan de veiling. 

Is het medisch verslag ouder, volstaat het de dierenarts te laten bevestigen dat de medische toestand onveranderd is gebleven.  De dierenarts bevestigt met de datum en handtekening op het originele medische verslag. 

Paarden jonger dan 2 jaar dienen enkel een door de dierenarts opgestelde gezondheidsverklaring voor te leggen, vanaf 2 jaar zijn er bijkomend 16 rx opnamen, waarbij de voorvoeten, de kogels, de sprongen en de knieën in beeld worden gebracht.  De radiografieën dienen in het licht van het totale paard geïnterpreteerd te worden.  Zowel het gebruiksdoel, de leeftijd, eventuele sportcarrière en de bevindingen tijdens het klinisch onderzoek zijn van belang. 

De veilingorganisatie bepaalt welke paarden in de running voor de veilig blijven.  Het volledige medische verslag is ter inzage tijdens de bezichtiging. 

 • Beeldmateriaal:

Van de aanvaarde paarden wordt door de verkoper foto's en filmmateriaal aangeleverd voor publicatie op de veilingwebsite.  De veilingorganisatie mag zelf op elk moment foto’s en filmmateriaal maken voor gebruik op de website, en beslissen welk ze publiceert. 

 

De aanvaarde paarden worden in de online catalogus opgenomen in een willekeurige volgorde. 

 

Originele paspoort en andere noodzakelijke documenten: 

-Bij de inschrijving en tijdens de selecties worden kopie van de documenten van het paard aanvaard. 

-Voor aanvang van de life veiling moeten alle originele documenten op het secretariaat zijn.  Het niet of niet tijdig bezorgen van de originelen staat gelijk met het paard niet aanbieden op de veiling. 

-Bij online veilingen moeten de originele documenten getoond worden bij de voorstelling van het paard aan de afgevaardigde van de veilingorganisatie.  Er worden kopie van de documenten overgemaakt.  Alle originele documenten blijven bij het paard. 

 

De wetgeving:  

De wetgeving betreffende openbare veilingen is van toepassing.  Dit houdt onder meer in:  

De veiling verloopt onder leiding en/of toezicht van een notaris of deurwaarder. 

De paarden zijn vooraf te bezichtigen.  Bijgevolg wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de paarden. 

Het veilen van de paarden gebeurt in dezelfde volgorde als ze zijn opgenomen in de catalogus.  De veilingmeester kan hiervan afwijken zonder een reden te moeten opgeven. 

De biedingen verlopen bij opbod, met verhogingen zoals verder vermeld. 

De notaris of deurwaarder wijst het paard toe aan het hoogste aanvaarde bod. 

 

Bezichtiging:

De verkoper laat vooraf de paarden bezichtigen:

-Bij life veilingen startend vanaf 18 u of later: 
in de stallen nabij de veilinghal op de dag van de veiling vanaf 14 uur tot twee uur voor aanvang van de veiling. 

-Bij life veilingen startend om 15 u: 
in de stallen nabij de veilinghal op de dag van de veiling vanaf 10 uur tot 13 uur. 

-Bij online veilingen:  
op het staladres gedurende twee opeenvolgende zaterdagen van 14 tot 18 uur. Tenzij anders vermeld de twee laatste zaterdagen voorafgaand aan de sluiting van de biedingen.  Het staladres wordt op de website van de veilingorganisatie vermeld. 

 

De verkoop:

De paarden worden ingezet voor een startbedrag in overleg met de verkoper gekozen door de veilingorganisatie. 

Het startbedrag zal meestal tussen de helft en 2/3de van de verwachte verkoopprijs liggen.  Het startbedrag is altijd een veelvoud van 500,00 euro. 

Bij life veilingen:
Is er geen interesse voor het paard voor het startbedrag wordt in de eerste voorstelling niet verkocht. 

Is in de eerste voorstelling het hoogste bod lager dan de verwachte verkoopprijs mag de verkoper beslissen het paard niet toe te wijzen, en dezelfde dag een tweede maal voorstellen na alle paarden een eerste maal voorgesteld zijn. 

Wordt in de eerste voorstelling de verwachte verkoopprijs gehaald, kan het paard niet meer voorgesteld worden bij de tweede voorstelling. 

Komt een paard in de tweede voorstelling wordt het startbedrag verlaagd naar 2/3de van het originele startbedrag, met als minimum een veelvoud van 500 euro.  Het bieden in de tweede voorstelling kan nooit lager starten dan het hoogste bod in de eerste voorstelling. 

Het is soms beter met een laag startbedrag te starten om de interesse voor het paard te wekken. 

Bij online veilingen:
Is er tot 24 uur voor het sluiten van de biedingen geen interesse voor het paard wordt het startbedrag verlaagd naar 2/3de van het originele startbedrag, met als minimum 500 euro of een veelvoud ervan.

 

De biedingen:

De biedingen verhogen met de volgende bedragen per uitgebracht bod:

Het eerste bod is gelijk aan het startbedrag. 

Tot 5.000 € is de verhoging 100 € per bod.  

Vanaf 5.001 € is de verhoging 250 € per bod. 

Vanaf 10.001 € is de verhoging 500 € per bod. 

Vanaf 20.001 € is de verhoging 1.000 € per bod. 

Vanaf 50.001 € is de verhoging 2.500 € per bod. 

Vanaf 100.001 € is de verhoging 5.000 € per bod. 

Boven 250.001 € is de verhoging 10.000 € per bod. 

Bij life veilingen kan de veilingmeester hiervan afwijken en de verhoging terugbrengen naar een niveau lager. 

De biedingen zijn altijd zonder BTW.  Het bedrag van toewijzing is onderhevig aan de btw-regelgeving indien de verkoper BTW plichtig is. 

Tot aan het sluiten van de biedingen blijft elke bieder gehouden door zijn bod en na het sluiten van de biedingen blijven de vijf hoogste bieders gebonden tot aan hetzij de toewijzing, hetzij de terugtrekking van het paard uit de veiling. 

De vijf hoogste biedingen zijn bindend gedurende tien dagen na het sluiten van de biedingen.  De toewijzing, hetzij de niet toewijzing van het paard vindt plaats binnen tien dagen.  De verkoper behoudt het recht om al dan niet in te gaan op het bod.  De toewijzing kan pas voltooid worden wanneer de verkoper de aangeboden prijs heeft aanvaardt, zowel bij een life veiling als een online veiling. 

Bij life veilingen gebeurt het bieden door handopsteking. 

De verkoper kan tot net voor het paard toegewezen wordt beslissen de verkoop niet te laten doorgaan, en het paard terugtrekken uit de veiling.  Eens toegewezen is de verkoop definitief. 

Tot aan het sluiten van de biedingen blijft elke bieder gehouden door zijn bod en na het sluiten van de biedingen blijven de vijf hoogste bieders gebonden tot aan, hetzij de toewijzing, hetzij het terugtrekken van het paard. 

Bij online veilingen gebeuren de biedingen uitsluitend online via het aangeboden platform. 

Indien er een bod wordt geplaatst in de laatste tien minuten voor het initieel vastgelegde einduur, dan wordt het einduur verlengd met tien minuten.  Wanneer opnieuw een bod wordt uitgebracht in deze laatste tien minuten, zal de termijn, waarbinnen een bod kan worden uitgebracht, nogmaals worden verlengd met tien minuten. Dit proces zal ten laatste om middernacht aflopen. 

Wie tijdens een openbare veiling een geldig bod doet wordt geacht dit bod te kunnen handhaven en de gevolgen van de koop te kunnen dragen. 

De koper koopt de goederen zoals ze zijn, zonder garantie, zonder recht op herroeping of rouwkoop. 

De verantwoordelijkheid gaat over op de koper bij het toewijzen, het genot bekomt de koper vanaf de levering. 

 

De verwachte verkoopprijs:

De verkoper kan bij de aanmelding tot de selectie een verwachte verkoopprijs meedelen. 

Deze verwachte verkoopprijs is van belang voor:

-De selectie en de verhandelbaarheid op onze veiling. 

-Het al dan niet toewijzen op life veilingen. 

-De eventuele commissie bij niet toewijzing. 

Wanneer de verkoper geen verwachte verkoopprijs opgeeft wordt aanvaard dat elk ontvangen bod groter is dan de verwachte verkoopprijs. 

 

Het toewijzen:

Enkel de notaris of deurwaarder kan een paard toewijzen.  De veilingmeester kan de biedingen in ontvangst nemen, en voorlopig toewijzen. 

Voor de toewijzing moet de notaris of deurwaarder de identiteit van de koper kunnen vaststellen.  De veilingorganisatie, de notaris of deurwaarder kunnen daarom altijd een kopie van het identiteitsdocument van elke bieder opvragen. 

De notaris of deurwaarder kan in het kader van een verkoop personen weigeren die hem onbekend zijn of van wie de identiteit of de gegoedheid niet is bewezen, of de persoon niet solvabel is.  De notaris of deurwaarder kan biedingen weigeren van mensen die klaarblijkelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs, of andere narcotica.  De notaris of deurwaarder kan dan terugvallen op de een na hoogste bieder.  Bij de weigering van een bod door de notaris of deurwaarder moet hij hiervan geen gemotiveerd proces-verbaal opstellen. 

Het paard wordt toegewezen aan het hoogste aanvaarde bod wanneer de verkoper de aangeboden prijs heeft aanvaard. 

De notaris of deurwaarder stelt de akte van toewijzing op, en ondertekent deze. 

-Bij een life veiling:

wijst de notaris of deurwaarder na het aflopen van de biedingen toe aan het hoogste aanvaarde bod, na aanvaarding van het bod door de verkoper. 

Bij aanwezigheid van de verkoper aanvaard hij onmiddellijk het hoogste aanvaardbare bod, of wijst hij het af. 

Bij afwezigheid geeft de verkoper aan de organisatie de volmacht om in zijn naam het bod te aanvaarden wanneer de verwachte verkoopprijs behaald is.  Wordt de verwachte verkoopprijs niet behaald, geeft hij aan de organisatie de volmacht om in naam van de verkoper het bod niet te aanvaarden. 

 • Bij online veilingen:

Tot 72 uur na het sluiten van de biedingen kan de verkoper aan de veilingorganisatie per email aan info@dressagehorse.auction of aan info@jumpinghorse.auction laten weten dat hij NIET instemt met de verkoop aan het hoogste bod.  Wanneer hij niet of niet tijdig meldt dat hij niet instemt met de verkoop wordt hij geacht met de verkoop in te stemmen. 

 

De commissie: 

Wordt een paard niet toegewezen voor de verwachte verkoopprijs is de verkoper geen commissie verschuldigd. 

Indien het hoogste bod gelijk is aan de verwachte verkoopprijs of hoger geboden is en de verkoper het paard toch niet laat toewijzen is de verkoper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de commissie die hijzelf normaal zou verschuldigd geweest zijn, verhoogd met het bedrag dat de koper normaal zou betaald hebben aan veilingkosten.  

Het inschrijvingsgeld, de commissie, de veilingkosten en de schadevergoeding zijn verschuldigd aan de organisatie.  Deze bedragen zijn onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

De verkoper staat volgende commissie af aan de veilingorganisatie, te rekenen op het bedrag van toewijzing:

-4% commissie bij life veilingen,

-2% bij online veilingen. 

De commissie is onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

De koper betaalt 10% veilingkosten op het bedrag van toewijzing. 

De veilingkosten zijn onderhevig aan de btw regelgeving. 

 

facturatie:

De organisatie factureert:

-Aan de koper:

 • Het geboden bedrag, plus de BTW hierop, indien er btw verschuldigd is.
 • De veilingkosten, plus de BTW hierop.

-Aan de verkoper:

 • Het inschrijvingsgeld, plus de BTW hierop.
 • De verkoopcommissie, plus de BTW hierop.

-De verkoper factureert

 • Aan de veilingorganisatie na het ontvangen van het verkoopbedrag (+BTW) van de koper, het geboden bedrag, plus de BTW hierop, indien er btw verschuldigd is.

De veilingorganisatie mag aan schuldvergelijking doen, en alzo het saldo tussen de vordering en de schuld afrekenen. 

De veilingorganisatie neemt de gelden in ontvangst zonder hiervoor kosten te rekenen of intresten te betalen. 

 

Varia:

Bij onduidelijkheid of onenigheid voor, tijdens of na een veiling, van welke aard ook, ongeacht welke partijen, zal aan de notaris of deurwaarder gevraagd worden een beslissing te nemen als onafhankelijk persoon.  Deze beslissing is definitief. 

Vanaf de toewijzing van het paard tot het ophalen draagt de verkoper zorg voor het paard als een goed huisvader.

Alle biedingen en betalingen gebeuren in Euro.  Alle geldelijke bedragen, zowel van de koper als de verkoper, zijn onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing, of bij het terugtrekken uit de veiling of de verkoop. 

Op de afrekening zal steeds BTW in rekening gebracht worden, behalve op het bedrag van toewijzing als de verkoper niet BTW-plichtig is.  In geval van export is dit een voorlopige aanrekening tot zekerheid van dit bedrag.  In geval van export van het paard zal de koper binnen 14 dagen na de levering bij de organisatie een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het definitief in rekening brengen van de BTW. 

Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden. 

De informatie betreffende de paarden is enkel bedoeld een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven.  De organisatie is bij de omschrijving van het paard afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie.  De organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website, online en gedrukte catalogus. 

De organisatie is geen partij bij de koop-/verkooprelatie van geveilde paarden.  De organisatie treedt enkel op als veilingdienst tussen verkoper en de koper van het paard.  Het organiseren, de voorbereiding en de uitvoering van de veiling worden uitsluitend door de organisatie bepaald.  Dit betekent onder andere dat de organisatie de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer paarden niet te veilen of, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. 

De facturatie die via de organisatie loopt geeft geen aanleiding om partij te zijn in het verkoop- en aankoopproces. 

De betaling door de koper moet in alle gevallen toekomen op de rekening van de organisatie, tenzij aangegeven is dat de gelden moeten toekomen op de derdenrekening van de opvolgende notaris (of deurwaarder).  De betalingen moeten ten laatste toekomen tien dagen na de toewijzing.  Bij laattijdige betaling rekent de organisatie 25 euro per dag vertraging aan, met een minimum van 500 euro plus 21% BTW. 

 

Op vraag van de verkoper is de notaris of deurwaarder in samenspraak met de veilingorganisatie gemachtigd een verkoop teniet te doen. 

-bij laattijdige betaling

-in geval van faling van de koper

-of vastgesteld onvermogen van de koper

De veilingkosten blijven door de koper verschuldigd. 

De commissie blijft door de verkoper verschuldigd. 

Het tenietdoen van een verkoop / koop wordt door de betrokken notaris of deurwaarder vastgesteld in een bijkomend proces verbaal. 

Wanneer binnen de gestelde termijn de betaling niet ontvangen is op de aangeduide rekening is de verkoper vrij om een procedure tot invordering te starten tegenover de koper.  De kosten verbonden aan de invorderingsprocedure worden voorgeschoten door de verkoper en komen integraal ten laste van de koper. 

 

Het deelnemen aan de selecties en de veiling zijn volledig op verantwoordelijkheid van de verkoper.  Hij verklaart voor schade aan derden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben. 

 

In geval van schade waarbij de aansprakelijkheid de veilingorganisatie betrokken kan zijn, van welke aard dan ook, zal de koper en de verkoper in elk geval de veilingorganisatie vrijwaren voor alle schade met een bedrag hoger dan het inschrijvingsgeld. 

 

Dierengezondheid:

-De plaats van de life veiling valt binnen een schutzone in verband met de dierengezondheid waardoor er geen verzamelingen en / of transporten van paarden mogelijk of toegelaten zijn. 

 • De veiling wordt omgevormd naar een online veiling.  De organisatie vermeldt dit op haar website en verwittigt de deelnemende verkopers. 

-Gezondheidscertificaat:

 • De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht.  Het is dus mogelijk dat er een gezondheidscertificaat nodig is voor de life veiling, en een gezondheidscertificaat voor de levering van het paard.  

-gezondheidscertificaat nodig is voor de life veiling:

 • De verkoper zorgt op zijn kosten dat het gezondheidscertificaat – indien nodig - aanwezig is voor het vervoer naar en van de veilingplaats bij life veilingen.  Wanneer geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden deelt de eigenaar dit mee aan de organisatie, met de reden ervan op een verslag van de dierenarts die het gezondheidsattest weigert af te leveren. 
 • Indien voor deelname aan een life veiling geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden wordt melding gemaakt dat het betreffende paard niet aanwezig is. 

Enkel wanneer het bedrijf van de verkoper binnen een schutkring valt waardoor er geen paardentransport naar de veiling mogelijk is, wordt het aanzien als overmacht en is de verkoper geen schadevergoeding verschuldigd. 

-gezondheidscertificaat voor de levering van het paard:

 • Voor het ophalen van het paard vraagt de koper aan de verkoper om te zorgen voor het gezondheidscertificaat indien een gezondheidscertificaat nodig is.  Dit gezondheidscertificaat is op kosten van de koper. 
 • Indien voor de levering geen gezondheidscertificaat kan bekomen worden binnen drie maanden na de toewijzing kan de koper vragen de koop teniet te doen wegens niet levering van het paard.  De normale commissie verschuldigd door de verkoper blijft behouden.  De veilingkosten verschuldigd door de koper komt ten laste van de verkoper.  Enkel indien het bedrijf van de verkoper zich gedurende deze drie maanden onafgebroken in een schutkring bevindt waardoor paarden niet mogen vervoerd of geëxporteerd worden, wordt het als overmacht aanzien en is er geen commissie verschuldigd.  
 • De verkoper kan geen extra stalkosten aanrekenen indien de vertraging in levering veroorzaakt is door het niet bekomen van het nodige gezondheidscertificaat voor het paard. 

 

Dierenwelzijn:

De verkoper en koper schikken zich naar de wetgeving betreffende het dierenwelzijn. 

 

De levering van het paard:

De koper haalt bij de verkoper het paard op binnen 14 dagen na de toewijzing, nadat hij de volledige betaling gedaan heeft op de rekening van de veilingorganisatie (of de derdenrekening van de opvolgende notaris of deurwaarder indien deze vermeld is). 

De organisatie verwittigt de koper en de verkoper dat de betaling is binnengekomen en het paard kan opgehaald worden. 

De koper bepaalt in samenspraak met de verkoper de dag en het uur dat hij het paard zal ophalen.

Indien het paard tijdens deze 14 dagen niet opgehaald wordt mag de verkoper aan de koper een stalgeld van 25 € per dag aanrekenen vanaf de 15de dag na de toewijzing.  Deze afrekening gebeurt rechtstreeks tussen de verkoper en de koper.

Veulens blijven in principe bij de moeder tot ze vijf maanden oud zijn.  Is een veulen op de dag van de toewijzing jonger dan vijf maanden, neemt de periode voor ophalen aanvang op de dag dat het veulen de leeftijd van vijf maanden bereikt.  De koper kan beslissen het veulen op jongere leeftijd op te halen al mag het veulen bij het ophalen niet jonger zijn dan vier maanden. 

 

Voorwaarden enkel geldig bij een gedwongen openbare verkoop: 

De voorwaarden geldig voor deze vorm van openbare verkoop worden bekend gemaakt bij het openbaar maken van de veiling. 

Zo kunnen de paarden worden verkocht zonder medische keuring. 

De gegevens op de aanplakbiljetten, in de aankondigingen en op de verkoopwebsite zijn louter informatief.  De paarden waren te bezichtigen.  Bijgevolg wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de paarden. 

De deurwaarder zal de veiling opvolgen, bijstaan, en de dieren toewijzen. 

De vergoeding van Dressage Horse Auction wordt vooraf vastgelegd in een contract met de verkopende deurwaarder. 

 

Algemeenheden:

Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop.  In het bijzonder is de wetgeving op openbare veilingen van toepassing, ook wat betreft het consumentenrecht. 

Bij onduidelijkheid of onenigheid voor, tijdens of na een veiling, van welke aard ook, ongeacht welke partijen, zullen de betrokken partijen aan de notaris of deurwaarder vragen een beslissing te nemen als onafhankelijk persoon.  De beslissing genomen door de notaris / deurwaarder is definitief en bindend voor de getrokken partijen. 

De rechtbanken die bevoegd zijn op de plaats van de maatschappelijke zetel van de veilingorganisatie zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 

 

 

www.DressageHorse.Auction en www.JumpingHorse.Auction is de website en veilingsite van

Dressage Horse Auction bv,

Kerkgate 7,

B 9700 Mater, België,

ondernemingsnummer 0783.814.537. 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie